اصدق بیمه:

با استفاده از وب سایت اصدق بیمه می توانید،بیمه مورد نظر را انتخاب و مقایسه قیمت از شرکت های بیمه داشته باشید وپس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز بیمه و پرداخت حق بیمه،بیمه نامه خود را دریافت کنید

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده با شما اطلاع داده شود